RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mieroszowskie Centrum Kultury w Mieroszowie z siedzibą pod adresem: ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@vp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
– wykonywania zadań związanych z udostępnieniem i ochroną zbiorów bibliotecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
– realizacji zamówienia i zawarcia umowy kupna-sprzedaży (np. biletów) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– przesłania informacji o promocjach oferowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji zamówienia i na czas wykonania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub realizacji innych celów.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane profilowaniu.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.