REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIEROSZOWIE

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
 2. Stanowisko komputerowe udostępniane jest czytelnikom po okazaniu dowodu tożsamości i po dokonaniu wpisu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.
 3. Za korzystanie ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu oraz usług z tym związanych /drukowanie/ pobierane są opłaty według obowiązującego cennika.
 4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się czytelnikom na czas nieprzekraczający 1 godziny. Czas korzystania może być przedłużony w miarę dostępności sprzętu komputerowego.
 5. Zasady dotyczące ewentualnego nieodpłatnego korzystania ze stanowiska komputerowego określa pracownik Biblioteki.
 6. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputera, jak i oprogramowania na nim zainstalowanego.
 7. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnianego mu komputera, a także za pośrednictwem Internetu.
 8. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelników w trakcie pracy przy komputerze
 9. W czytelni internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 10. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 11. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba
 12. Użytkownik ma obowiązek poinformować Bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 13. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora MCK